برچسب: مسمومیت

نمک های دریایی موجود در ایران غیر مجازند

نمک های دریایی موجود در ایران غیر مجازند خوئینی: در ایران«نمک دریا»که مجوز داشته باشد، وجود ندارد. 🔹با توجه به اینکه فاضلاب صنایع متعددی به آب دریا سرایز میشود و اینکه نمک دریا دارای انواع ناخالصی از جمله مواد نامحلول مانند شن، ماسه، خاک، گچ و مواد آلوده کننده، کلسیم و منیزیم و فلزات سنگین [...]
Visit Us On Instagram