محاسبه کننده شاخص توده بدن – BMI

ft
in
lbs
cm
kg

محاسبه کننده شاخص توده بدن – BMI

از محاسبه کننده شاخص توده بدن – BMI سرزمین تندرستی برای تعیین توده بدن استفاده کنید.

برای محاسبه شاخص توده بدن – BMI خود کافیست قد خود به سانتی متر و وزن خود به کیلوگرم را در کادرهای مربوط وارد کنید و شاخص توده بدن خود را مشاهده نمایید.

 

کالری شمار

Visit Us On Instagram