محاسبه کننده شاخص توده بدن – BMI

ft
in
lbs
cm
kg

برای محاسبه شاخص توده بدن خود کافیست قد خود به سانتی متر و وزن خود به کیلوگرم را در کادرهای مربوط وارد کنید و شاخص توده بدن خود را مشاهده نمایید.

Visit Us On Instagram